10 Contoh Teks Pidato Singkat Bahasa Jawa dan Sunda

10 Contoh Teks Pidato Singkat Bahasa Jawa dan Sunda
Contoh teks pidato singkat Bahasa Jawa dan Sunda (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Contoh teks pidato singkat Bahasa Jawa dan Sunda perlu disimak untuk dijadikan referensi. Suku Jawa dan Sunda merupakan dua etnis terbesar di Pulau Jawa yang memiliki corak kebudayaan berbeda, termasuk bahasa.

Sebagai dua etnis yang mendominasi, Bahasa Jawa dan Sunda banyak digunakan di daerah-daerah. Bahasa Jawa banyak dipakai di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan Bahasa Sunda menjadi bahasa yang umum digunakan di Jawa Barat dan Banten.

Penggunaan bahasa Jawa dan Sunda dalam kehidupan sehari-hari telah dipakai dalam banyak aspek baik formal maupun informal. Maka, jangan heran jika Bahasa Jawa dan Sunda juga dipakai dalam pidato-pidato.

Pidato Bahasa Jawa biasa disebut dengan istilah Sesorah. Sedangkan, pidato dalam Bahasa Sunda sering disebut sebagai Biantara.

Berikut adalah contoh teks pidato singkat dalam Bahasa Jawa dan Sunda yang meliputi berbagai tema:

A. Contoh Teks Pidato Bahasa Jawa 

1. Pidato Bahasa Jawa Tema Kemerdekaan Indonesia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kinurmatan Bapak Ketua RT 07 / RW 02. Bapak-bapak lan ibu-ibu ingkang minulya saha para murid wedok ingkang kula tresnani lan kono bank akan.

Langkung sepindah sumonggo kita panjatkan puja lan puji syukur maha agung pan sampun paring kesehatan marang kita sedaya saengga kita saget makempal wonten adicara punika tanpo alangan pinunggalanipun. Salajengipun kula aturaken sugeng rawuh malam tirakatan indonesia kaping 72.

Bapak ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Kita sedaya kados sampun mangertosi sesarengan bilih rikala tanggal 17 agustus 1945 indonesia mbiyawaraaken kamardikan

Para pemimpin bangsa kita punika wusananipun kasil maosaken teks proklamasi.

Bapak-ibu ingkang minulya, panjenengan sedaya kasmaraning menika yaiku saperlu tirakatan. Serta sesarengan nyenyuwun marang gusti allah supados nagari indonesia salajengipun langkung sae tinimbang sakderengipun merdheka.

Wonten kalepatanipun kula nyuwun agunge pangapunten. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

2. Pidato Bahasa Jawa Tema Kesehatan

Assalamualaikum wr. Wb.

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Ugi mboten kesupen rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Maha Kuasa ingkang kepareng paring rohmat lan hidayah sehingga kita sadaya taksih saged kempal ing acara punika kanthi mboten wonten alangan setunggal punopo.

Sholawat saha salam senantiasa kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad S.A.W. ingkang kita tengga-tengga syafaatipun benjang ing dinten akhir,. kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad ,

kula jumeneng teng ngriki ajeng medharake babagan Karesikan lingkungan. karesikan lingkungan wigatos sanget tumrap kula panjenengan sedaya. Kedah kita emut bilih lingkungan inggih punika panggenan kangge gesang kita sedaya, sehingga kita kedah nguri-nguri lingkungan niki supaya dados pagesangan ingkang ayem, tentrem ugi sejahtera. njagi karesikan lingkungan punika salah sijining upaya ingkang utama kangge nyegah aneka penyakit.

Selaku kita warga sekolah, karesikan lingkungan saget kita tumrapaken ing lingkungan sekolah ingkang kita tresnani punika. Mbok bilih lingkungan sekolah kita resik kita ugi ingkang angsal dampak positifipun inggih punika KBM dados aman lan nyaman. Karesikan lingkungan sekolah saget ditindakake kanthi cara mbuwang larahan/sampah ing panggenan ingkang sampun disediakan, numindakake piket kelas kanthi teratur.

Cekap Semanten atur kawula, mbok bilih wonten kekurangan ugi kekhilafanipun kaula nyuwun agunging samudro pangapunten.

Wassalamualaikum wr. Wb

3. Bahasa Jawa Tema Perpisahan Sekolah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Ingkang kawulo hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA Banyuripan. Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Wali kelas SMA Banyuripan

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMA Banyuripan sedaya

Puji syukur katuraken in ngarsanipun Gusti Allah SWT ingkang Maha Asih awit ing wekdal menika kita taksih pinaringan karaharjan saengga ing wekdal menika kita saged makempal.

Kula, saha wakil saking kelas kalih welas (12) ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dumateng kula lan rencang-rencang, saengga kita saged ngrampungake kewajiban ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan SMA Banyuripan.

Kula lan rencang-rencang naming saged ngaturaken pandonga mugi-mugi amal lan kasaenan Bapak Ibu Guru pikantuk piwales saking Allah SWT, tansah pinaringan kawilujengan, kasarasan, lan katentreman, saengga kita saged nggulawenthah dhateng para murid ngantos paripurna kanthi biji ingkang sae. 

Kula lan rencang-renang ugi nyuwun gunging pangapunten awit asring ndamel Bapak Ibu Guru duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih Bapak Ibu Guru sedaya.

Dhumateng Bapak Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat Gusti Allah. Aamiin..Aamiin…Aamin.

Wasana cekap semanten atur kula, menawi wonten kalepatan atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih, kula nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

4. Pidato Bahasa Jawa Tema Lingkungan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kawulo hormati Bapak Bupati. Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu para tamu. Ingkang kula tresnani rencang-rencang kampung Pandang.

Monggo kita sesarengan njunjungaken puji syukur marang Gusti Allah SWT amargi sampun maringi berkah lan karunia, saengga kita saged makempal sesarengan ing papan menika kanthi sehat wal afiat.

Ing papan menika, kawulo badhe nyampeaken sesorah bab lingkungan kagem mengeti Hari Lingkungan Sedunia.

Akhir-akhir menika, kita ngraosaken lingkungan ingkang mboten sami kaliyan lingkungan mangsa kita nom.

Minggahipun toya segoro ugi tambahi pun panas wonten lingkungan ingkang kasebat pemanasan global menika contonipun dampak lingkungan ingkang sampun rusak amargi polahe manungsa.

Ingkang nyebabken pemanasan global inggih menika ngagem listrik ingkang luwih, mboten wonten wit-witan ing papan rame, polusi saking motor lan mobil, ugi kahanan hutan ingkang sampun rusak. Mula, ayo kita sedaya padha njaga lingkungan supados saged dinikmati para generasi enom.

Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten kalepatan atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih, kula nyuwun agunging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

5. Pidato Bahasa Jawa Tema Sumpah Pemuda

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kawulo hormati Ketua Pemuda Kampung Klayaran. Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Kampung Klayaran ingkang sampun rawuh. Ingkang kula tresnani, rencang-rencang sedaya

Puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, amargi ing wekdal menika kita taksih pinaringan rahmat saengga kita saged makempal wonten acara pengetan dinten Sumpah Pemuda kanthi pinaringan karaharjan. 

Kula, ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu ingkang sampun rawuh ing pawiyatan menika.

Bapak Ibu serta sederek ingkang kula urmati, kados sampun kita mangertosi bilih rikala 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia nglaksanakake Sumpah Pemuda.

Editor : Komaruddin Bagja

Halaman : 1 2 3

Follow Berita iNewsLampung di Google News

Bagikan Artikel:

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews.id tidak terlibat dalam materi konten ini.